Bão số 4-Bão số 4 giảm cấp mạnh do gặp không khí lạnh