bê tông-Công nông 'chổng vó' lên trời chỉ vì chở quá tải khi lên dốc