cấy bi vào dương vật-Thanh niên đi cấp cứu vì... cấy 16 viên bi vào 'của quý'