CEO Apple Tim Cook đến Việt Nam-Cận cảnh CEO Tim Cook lên chuyên cơ riêng rời Việt Nam, kết thúc 2 ngày với lịch trình kín mít