công dân Việt Nam-Đại sứ Israel nói về tình hình công dân Việt Nam ở vùng chiến sự