Công Lý-Lý do MC Phan Anh, Lê Ngọc Trinh và loạt sao xuống tóc