Curacao-HLV Shin Tae Yong nổ vang trời khi Indonesia thắng đội hạng 84 thế giới