đại úy công an-Câu nói xúc động của Đại úy Công an đứt lìa 2 chân: 'Cha, mẹ sao rồi'