đại úy công an đánh người-Đại úy Công an bị giáng 2 cấp hàm vì đánh người đàn ông