Di dời khách sạn-Chiêu thức "thần đèn" nâng khách sạn 2.000 tấn bị nghiêng lên 1,4 mét