Giá thép-Giá thép trong nước bật tăng từ đáy 3 năm