Hội Lim Bắc Ninh-Hội Lim chưa khai mạc, cảnh mời trầu xin tiền như trò hát xẩm sớm xuất hiện