Lao động Việt-Giáo viên đi xuất khẩu lao động: 'Có tháng thu nhập bằng 10 năm đi dạy'