Mercedes-Bộ Công Thương đấu giá 20 ôtô Toyota, Mercedes, Mitsubishi, Ford