Nâng khách sạn lên 1.4m-Chiêu thức "thần đèn" nâng khách sạn 2.000 tấn bị nghiêng lên 1,4 mét