Nhà cổ-Cận cảnh nhà cổ 100 tuổi được đại gia mua lại bằng vàng