Nộp tiền khắc phục hậu quả-Những bị cáo thoát án tử hình sau khi nộp tiền khắc phục hậu quả