phim Châu Á-Phim bán được đúng 1 vé vì nam chính thừa tiền nhưng thiếu diễn xuất