sản phẩm âm nhạc-Vừa bán G63, Hiền Hồ đã chuyển sang lái môtô