Thuế sở hữu nhà-Đánh thuế người sở hữu nhiều nhà, đất: Quy định còn mơ hồ