Thường trú Hà Nội-Người dân muốn thường trú ở Hà Nội phải có chỗ ở từ 8-15 m2