Tim Cook-Tim Cook đến tuổi nghỉ hưu: Đây rất có thể sẽ là CEO Apple tiếp theo