Vinh Hiến công chúa-Không phải Võ Tắc Thiên, mỹ nhân nào khoác long bào khi mai táng?