xăng dầu-Tháng 12 phải hoàn thành việc xuất hoá đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu