Ban quản lý dự án-TP.HCM phê bình nhiều đơn vị không giải ngân được đồng nào trong quý I