bệnh viện-Bệnh viện Trung Quốc hứng chỉ trích vì đặt tượng tỳ hưu khiến bệnh nhân 'vào được không ra được'