bếp từ-Tự làm cháy nồi để đu trend, có người đã gặp họa: Lấy mạng sống ra đánh cược mà không hay