Cbiz-Trịnh Sảng nợ hàng nghìn tỷ đồng, sống ở Mỹ nhờ tiền dưỡng lão của cha mẹ