cháy-Kho chứa xốp, phi nhựa bốc cháy giữa trưa, khói bao trùm khu dân cư