sinh con-Nữ sinh trung học đẻ con trong lúc đang làm bài thi