tai nạn-Bé gái hôn mê sâu sau khi bị cửa tự động của gia đình kẹp trúng