Thảm họa-Giẫm đạp tại lễ tuyển quân, 31 người chết