thế giới di động-Thế Giới Di Động sắp đóng 200 cửa hàng, các nhà bán lẻ khác kinh doanh ra sao?