THE VOICE KIDS 2013-Những sao Việt vướng ồn ào với gia đình: Thiện Nhân và Trương Quỳnh Anh có cùng điểm chung