Todd Beohly-Chelsea méo mặt với hoá đơn thuế 2,5 tỉ bảng chưa trả từ thời Abramovich