Văn Lâm-Filip Nguyễn chính thức có quốc tịch Việt Nam, rộng đường lên ĐTQG dự Asian Cup đầu năm 2024