Hộ chiếu-Người mất hộ chiếu (passport) nếu không làm điều này thì sẽ bị huỷ hồ sơ khi xin cấp lại