Lexus-Xe Lexus chế khoá chống trộm khiến người dân phải sơ tán, trường học đóng cửa