MMA-Tung cú đá dọa đối thủ, võ sĩ trượt chân té ngã rồi nhận kết đắng