Thái Lan-Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đóng tiền để được tại ngoại