triều tiên-Triều Tiên điều chỉnh hiến pháp, củng cố chính sách hạt nhân