Vinfast-VinFast gửi bản chào bán sửa đổi, vốn hóa xuống 30 tỷ USD