Campuchia-Chân dung Phó Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Campuchia