Đừng làm mẹ cáu-Vừa thắng Cánh Diều Vàng, Quỳnh Kool công khai tình cảm với nhân vật đặc biệt