khám nhà-Khám xét nhà của trùm giang hồ Thảo ‘lụi’ ở Bình Thuận