Lịch sử-Lưu Bị đại bại, Quan Vũ qua đời, vì sao Gia Cát Lượng lặng thinh?