Văn Đức Nhật Linh-Phan Văn Đức chuẩn bị cùng vợ ra MV, nữ chính đẹp tựa nàng thơ