án mạng-Mâu thuẫn trong lúc ăn sáng, thanh niên 18 tuổi dùng búa đánh ông nội tử vong