Malaysia-Tân Quốc vương Malaysia sở hữu bộ sưu tập 300 xe sang, máy bay tư nhân