Vi phạm giao thông-Nhóm thanh niên chiếu đèn pin và bắn ná cao su khiến một CSCĐ bị thương